Tom Konyves performs Ezra Pound's In a Station of the Metro at the Metro Station Berri de Montigny (1979)